ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸಗಳು
Courses

ಡೌನ್ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges


ಸದಸ್ಯರು / Members

     ಪೀಠಸ್ಥರು                                        ಡಾ. ಸುಜಾತಾ ರಾಥೋಡ್ ಬಿ.ಎಲ್ , ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ
     Chairman                                       Dr. Sujatha Rathod B L, Director of Medical Education, Bengaluru

     ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು                          ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್, ಎಂ.ಡಿ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ
     Special Officer                              Dr. Vijaykumar K.R, M.D Radiology

     ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು                   ಡಾ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್, ಎಂ.ಡಿ ವಿಕಿರಣಶಾಸ್ತ್ರ
     Member Secretary                        Dr. Vijaykumar K.R, M.D Radiology

2008, Para Medical Board, All rights reserved