ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized CollegesRevised Curriculum Notification

Curriculum Changes Recommended by the Syllabus Committee (RS2)

Internship Details

New Syllabus for 1st year Diploma Courses (Previously Ist year Certificate Courses)

II & III Year Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)

II & III Year Diploma in Health Inspector (DHI)

II & III Year Diploma in Medical Imaging Technology (DMIT)

II & III Year Diploma in Operation Theater & Anaesthesia Technology (DOT & AT)

II & III Year Diploma in Medical Record Technology (DMRT)

II & III Year Diploma in Dialysis Technology (DDT)

II & III Year Diploma in Ophthalmic Technique (DOT)

II & III Year Diploma in Dental Mechanic (DDM)

II & III Year Diploma in Dental Hygiene (DDH)

II & III Year Diploma in Physiotherapy (DPT)

COURSES DETAILS / SUBJECTWISE QUESTION PAPER CODES OF NEW SYLLABUS (RS2)

2008, Para Medical Board, All rights reserved