ಕರ್ನಾಟಕ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ
KARNATAKA NURSING & PARAMEDICAL SCIENCES EDUCATION (REGULATION) AUTHORITY
ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಂಡಳಿ
PARA MEDICAL BOARD
 
ಮುಖ ಪುಟ
Home
ಮಂಡಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ
About PMB

ನಿಯಮಗಳು
Rules

ಕೋರ್ಸ್‍ಗಳು
Courses

ಡೌನ್‍ಲೋಡ್
Downloads

ಸದಸ್ಯರು
Members

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
Contact us

ಶುಲ್ಕದ ವಿವರ
Fee Structure

ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಕಾಲೇಜುಗಳು
Recognized Colleges

ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು / Notifications

  Seat Availability Details

  3 ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಮಾಪ್-ಆಫ್ ಸುತ್ತಿನ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ / 3nd Round and Mop-up Round Counseling Notification

  Social Welfare Department Circular

  2022-23 Affiliation 2nd list

  2022-23 Affiliation 1st list

  ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಹಂಚಿಕೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ /Staff Work Allotment Order Copy

 

 

 

 

 

 

 
 

2008, Para Medical Board, All rights reserved